admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสันป่าตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จากเมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำพูน เมืองเก่าลำปาง และเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมจำนวนจำนวน 33 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล คือ ควรเพิ่มการเสนอข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวบ่อยครั้ง และควระควรพัฒนาการนำเสนอข้อมูลเป็นแผนที่ 3 มิติ ที่แสดงตำแหน่งสถานที่สำคัญในย่านเมืองเก่า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการใช้งาน เป็นต้น

TAGS