admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพัชราวดี 3 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จำนวน 58 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล  คือ ควรกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน และมีระบบการรักษาความปลอดภัยจาก Hacker หรือบุคคลอื่นที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลในระบบ ควรมีระบบการสำรองข้อมูล และมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรมีการจัดทำข้อมูลอาคารเก่าในพื้นที่เมืองเก่า และในระยะต่อไปควรมีการพัฒนาระบบให้เป็น 2 ภาษา เป็นต้น

TAGS
เรื่องล่าสุด