admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าสงขลา วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสกายเลาจน์ ชั้น 8 โรงแรมกรีนเวิล์ดพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จากเมืองเก่าสงขลา เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสตูล จำนวน 35 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล คือ ควรอ้างอิงชื่อหน่วยงานเจ้าของชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และควรจัดทำรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวลุคคลทั่วไปรับทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ระบบเว็บไซต์ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น

TAGS
เรื่องล่าสุด