admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าพะเยา วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพรมาลี โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่ารพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จากเมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าเชียงราย เมืองเก่าน่าน และเมืองเก่าแพร่ จำนวน 37 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล  คือ ควรเพิ่มข้อมูลภาพเก่าและแผนที่เมืองเก่าในอดีต เพื่อเป็นการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของเมืองเก่าในอดีตจนถึงปัจจุบัน ควรมีแอปพลิเคชัน (Application) เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง ควรเพิ่มข้อมูลแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ข้อมูลกฎหมาย และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองเก่า เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเมืองเก่าให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

TAGS
เรื่องล่าสุด