admin

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เมืองเก่าปัตตานี วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องขวัญจุฑา 1 ปาร์ควิว รีสอร์ต ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

  • Home
  • เรื่อง

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลเมืองเก่าและการออกแบบเว็บไซต์ โครงการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เมืองเก่าปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน จากเมืองเก่าปัตตานี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาส จำนวน 52 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลและกรอบการออกแบบเว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายด้านเมืองเก่าของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ โดยที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อประกอบการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล คือ ควรกำหนดให้มีช่องทางการเพิ่มเติมข้อมูล กรณีมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในระยะต่อไป ควรเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของพื้นที่ต่อเนื่องที่อยู่โดยรอบพื้นที่เมืองเก่า และควรมีโครงสร้างชั้นข้อมูลที่หลากหลายเพื่อจะได้ข้อมูลครอบคลุมตามพื้นที่ เป็นต้น

 

TAGS
เรื่องล่าสุด