admin

การขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม

  • Home
  • เรื่อง

การขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

1. โครงการมรดกของชาติไทย (2553)

2. การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

pdf การประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเมืองโบราณศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (2553-2558)

3. การดำเนินงานอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า

pdf มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า

pdf ทะเบียนย่านชุมชนเก่าทุกภาคของประเทศ

pdf ระบบฐานข้อมูล

pdf คู่มือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า

pdf มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

Facebook โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า

การนำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมประเภทย่านชุมชนเก่า ไปสู่การปฏิบัติ (ย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม)

pdf รายงานฉบับสมบูรณ์

pdf รายงานสำหรับผู้บริหาร

การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (2560)

โครงการศึกษา สำรวจ จัดทำทะเบียนและแผนที่ย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้

pdf รายงานฉบับสมบูรณ์

pdf ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคใต้

pdf ทะเบียนย่านชุมชนเก่าในพื้นที่ภาคเหนือ

4. การจัดแนวทางมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ (2559)

pdf การจัดแนวทางมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ (2559)

 

TAGS
เรื่องล่าสุด