1.จัดทำนโยบาย กำหนดพื้นที่เมืองเก่า และจัดทำมาตรการ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า

3.เป็นสำนักงานเลขานุการ

3.1 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

3.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า

3.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์