ภารกิจของกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
1) จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนแม่บท แผนบูรณาการ แผนปฏิบัติการ แนวทาง มาตรฐาน และมาตรการอนุรักษ์คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ในพื้นที่แหล่งศิลปกรรม
2) ประสานการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง มาตรการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่
3) ประสานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แนวทาง และมาตรการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
4) ให้ข้อมูล คำปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผน แนวทางและมาตรการบริหารจัดการ ควบคุม ป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมทั้งมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่มีประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเหมาะสมและยั่งยืน
5) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินคุณค่าและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งศิลปกรรม เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการกำหนดเขตอนุรักษ์ และดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในแหล่งศิลปกรรม ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขอใช้ประโยชน์จากเขตอนุรักษ์ รวมทั้ง กำหนดนโยบาย แผน แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6) พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ งบประมาณของโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คำแนะนำด้านเทคนิค วิชาการ และแนวทางการบริหารจัดการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งศิลปกรรม เมืองเก่า และแหล่งมรดกโลก
8) ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการแก่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
9) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการบริการ
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
11) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม