admin

กธศ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ Green Office หมวดที่ 5 และ 6 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562

  • Home
  • เรื่อง

กธศ.จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ Green Office หมวดที่ 5 และ 6 ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ Green Office หมวดที่ 5 และ 6 ให้กับเจ้าหน้าที่ กธศ.โดยบรรยายหมวดที่ 5 เรื่อง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน โดยคุณพิมพ์พิศา ทรรพนันทน์ และหมวดที่ 6 เรื่อง การจัดซื้อและจัดจ้าง โดยคุณนริสรา แจ่มแสงทอง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุกัลยา ปัณฑะจักร รก.ผอ.กธศ. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

TAGS
เรื่องล่าสุด